Skip to content

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI (ochrona danych osobowych)

W związku  z obowiązkiem informacyjnym oraz prawem pacjenta do kontroli i weryfikacji swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przekazujemy poniżej informację na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych osobowych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska DOM-MED w Pruszkowie.

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska DOM-MED w Pruszkowie, ul. Kubusia Puchatka 11, 05-800 Pruszków (Przychodnia) – kontakt: iodo@dommed.pl
 2. Dane przetwarzane są w zbiorach danych medycznych Przychodni (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w  art. 5-11 RODO. Przychodnia utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zarówno systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna jak i papierowej dokumentacji medycznej. Dane są przechowywane i archiwizowane zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318)., Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz wewnętrznymi uregulowaniami Przychodni.
 3. Przychodnia zbiera i przetwarza dane w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom, zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu leczenia oraz w celu archiwizacji danych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (Dane medyczne).
 4. Dane medyczne mogą być udostępniane podwykonawcom Przychodni w zakresie świadczenia usług medycznych i serwisowych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności RODO oraz Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318).
 1. Zgodnie z art. 15-21 RODO każdemu pacjentowi przysługuje pełne prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, a są zawarte w zbiorach Przychodni; w szczególności prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o przetwarzanych zbiorach, o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  a także prawo do usunięcia danych.

MONITORING WIZYJNY

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska DOM-MED (Przychodnia) jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego. Przychodnia przy wejściach została oznakowana piktogramami z informacją wizualną o działającym systemie monitoringu. Kamery do rejestracji obrazu zostały zainstalowane w ciągach komunikacyjnych Przychodni (korytarze w częściach A, B i C), obszar wejścia do Przychodni). System został zainstalowany w Przychodni w celu nadzoru i kontroli nieprzewidzianych zdarzeń mogących wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo Przychodni i osób w nim przebywających. System służy również ochronie mienia zarówno Przychodni jak i jej pacjentów oraz pracowników.

 1. Oprogramowanie służące do obsługi rejestratorów (magazynu nagrań video z monitoringu) w ramach systemu monitoringu to system PSS firmy BCS. Wykonawcą systemu monitoringu była firma Hugo Aleja Krakowska 48, 05-090 Janki Warszawa. Projekt realizacji systemu monitoringu obejmował dostawę niezbędnego sprzętu urządzeń oraz oprogramowania i licencji a także wykonanie niezbędnych instalacji. System jest serwisowany przez firmę: Hugo. Rejestrator systemu zainstalowany jest w wydzielonym, chronionym pomieszczeniu. Monitor zainstalowany jest w pomieszczeniu, w którym jest pracownik ochrony.
 2. Nagrany materiał przechowywany jest w systemie przez 90 dni od zarejestrowania i utrwalenia a następnie automatycznie kasowane na rejestratorze, tzn. w 90-tym dniu kasowane są (nadpisywane) zapisy z dnia pierwszego. W przypadku prowadzenia postępowania, w związku z którym przetwarzane są dane wizerunkowe, dane obejmujące to wydarzenie są kasowane dopiero po zakończeniu postępowania lub po wydaniu zezwolenia bądź nakazu usunięcia przez upoważniony organ władzy publicznej lub też po stwierdzeniu bezprzedmiotowości bądź nieprzydatności dalszego przetwarzania danych osobowych ze względu na cel, któremu miało służyć ich przetwarzanie przez Przychodnię.
 3. Dostęp do nagrań systemu mają:
  – Pracownicy ochrony,
  – Administrator Systemu Informatycznego,
  – Kierownictwo Przychodni (w przypadkach wystąpienia zagrożeń, kradzieży itp.),
  – Inspektor Ochrony Danych (w przypadkach wystąpienia zagrożeń, kradzieży itp.),
  – Pracownicy firmy serwisującej (zgodnie z podpisaną umową).
 4. Zakres dostępu:
  – Pracownicy ochrony Przychodni śledzą na bieżąco na monitorze obrazy z kamer monitoringu.
  – Nadzór nad systemem monitoringu ma Zastępca Dyrektora.
  – Za bieżące administrowanie systemem od strony technicznej odpowiada IOD
  – Dostęp do nagrań w sytuacjach wynikających z wystąpienia zdarzenia niepożądanego mają: Kierownictwo Przychodni, Inspektor Ochrony Danych oraz Administrator Systemu Informatycznego.
 5. System jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem przez zastosowanie hasła dostępu.
 6. Zapisy z monitoringu wizyjnego mogą być skopiowane i udostępniane wyłącznie policji i prokuraturze na ich pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej przez te organy sprawy.

 

 

StawON Centrum Medyczne - DOM MED Warszawa/Pruszków

Partnerzy

diagnostyka
compensa
polmed
test dna
jp medica

Adres

ul. Kubusia Puchatka 11
05-800 Pruszków

Sekretariat  przychodnia@dommed.pl

22 506 50 98 

Centrum Medyczne - DOM MED Warszawa/Pruszków

eKontakt

Rejestracja obsługa  Formularz kontaktowy lub dlapacjenta@dommed.pl

Medycyna Pracy  zgłoszenia skierowań Formularz kontaktowy

Umowy  tylko w sprawie obsługi i zawarcia umów medycynapracy@dommed.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek 07:00 – 20:00
Piątek 07:00 – 18:00

NFZ/POZ
Wizyty i teleporady realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00

Copyright © Dom Med | wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content